Vårt mål är att få fler resenärer att välja ansvarsfullt resande. Turism bör och kan bidra till positiva fotavtryck, och som resenär kan man bidra till detta genom att resa med oss. Därför erbjuder vi våra resenärer möjligheten att välja destinationer (camper, hotell, lodger) som arbetar ansvarsfullt. Kraven på destinationen är att de använder sig av lokalrekryterad arbetskraft med goda arbetsvillkor, att de drivs småskaligt och miljövänligt, att de arbetar aktivt med skydd av natur, miljö, djur och kultur – samt att de engagerar sig i hjälpprogram inom t ex utbildning och hälsa. Med gemensamma krafter kan vi därmed skapa bättre förutsättningar för framtidens resande.

Vi tar vårt ansvar för miljön, lokalsamhällen, resenärer, partners och anställda på stort allvar. Utifrån denna policy arbetar vi efter idag men vi strävar ständigt efter att utveckla oss vidare:

1. Val av samarbetspartners

Vi granskar och väljer våra leverantörer och samarbetspartners via kriterier satta av flera olika organisationer, bland dem TIES (The International Ecotourism Society)och GSTC (Global Sustainable Tourism Council) som värderar hotell och med på särskilda krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. På ecolyx.com kan resenärer på ett konkret sätt ta del av hur respektive hotell arbetar ansvarsfullt. Alla resmål är dessutom handplockade, besökta och rankade enligt detta värderingssystem.

2. På destination:

a) Positiv påverkan på lokalsamhällen

Vi vill bidra till en positiv påverkan på de destinationer våra kunder reser till. Detta innebär t ex en ökad inkomst lokalt då personal i hög grad anställs lokalt eller ges möjlighet till utbildning. Flera av de hotell vi samarbetar med erbjuder vidareutbildning till anställda eller sponsrar skolgång för barn vars föräldrar inte klarar att betala skolavgifter. Vi betonar vikten av att resa med respekt och uppmuntrar våra kunder att läsa på och ta reda på så mycket som möjligt om kulturella värderingar och sociala koder före avresa. Vi respekterar och värnar om alla våra medarbetare såsom guider och managers ute på destination och ser dem som våra absoluta viktigaste partners.

b) Socialt engagemang

 • Vi stöttar flera projekt hos våra mest besökta destinationer. Vi uppmuntrar våra kunder att engagera sig genom att alltid medvetandegöra dem innan avresa om hur hotellet/destinationen arbetar ansvarsfullt.
 • Vi engagerar oss i marknadsföring och distribution av handgjorda smycken för sammanlagt 150 Maasaikvinnor i Kenya. Projekten drivs enligt rättvis handels principer. Våra resenärer erbjuds att besöka dessa projekt för ökad förståelse och möjlighet att bidra på plats.
 • Vi arbetar i perioder med utveckling av ansvarsfull turism på plats, på olika destinationer. Vi menar att det är av yttersta vikt att ha en nära koppling till destinationen för att kunna säkra den kvalitet som vi förväntar oss.
 • Vi sponsrar med material och utrustning till skolor.
 • Vi sponsrar särskilt flickors utbildning därför att det fortsatt finns ett stort behov världen över att stötta unga kvinnor vidare mot jämlikhet och lika rättigheter.

c) Påverkan på miljö och natur

Vi vill bidra till ett positivt fotavtryck på destination. Hela vår affärsidé bygger på att vi endast väljer hotell, camper och lodger som arbetar mycket medvetet och seriöst med natur och miljö. Många av våra destinationer är certifierade eller fått utmärkelser inom ansvarsfull turism. Vi jobbar också med många mindre destinationer som arbetar mycket bra men som inte har förutsättningar för att klara den tid och de investeringar som en certifiering ofta innebär. Det handlar då om destinationer som arbetar seriöst och som driver sina hotell, camper, lodger med hjälp av eko-tekniska lösningar som solpaneler för elförsörjning, solpaneler för vattenuppvärmning, vattenbesparande insatser samt med rutiner för avfalls-hantering enligt reduce, reuse and recycle principen. Många av Ecolyx resmål ligger i känsliga ekosystem, vilket ställer högre krav på de camper, lodger och hotell som vi väljer att arbeta med. Många arbetar därför mycket aktivt med bevarande projekt med fokus på ekologisk hållbarhet också i sitt närområde. Ett exempel är flera av de safari-camper som vi använder oss av i Masai Mara, Kenya. Dessa camper ingår i ett samarbete direkt med lokalbefolkning och driver naturvårdsområden som ansvarar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Läs mer på vår webbsida om hur varje resa konkret bidrar på våra olika resmål.

4. Minskade koldioxidutsläpp

Ansvarsfullt resande utomlands hjälper till att bibehålla uppehälle, stötta lokalbefolkning och bevara många av världens natur- och kulturområden. I många utvecklingsländer blir ansvarsfullt resande en viktig faktor för att minska fattigdom. Ecolyx ser positivt på alla fördelar med internationellt resande, men inser även att flyg bidrar till global uppvärmning. Vi uppmuntrar våra resenärer att generellt minska sitt CO2-avtryck. Att kompensera tror vi distraherar från den direkta anledningen. Bättre är då att minska våra CO2-utsläpp så mycket som möjligt genom att inte bara flyga mindre utan även göra andra livsstils- förändringar i vardagen.

5. Ecolyx kontor

 • Ecolyx arbetar okonventionellt, vårt team sitter runt hela världen och därför arbetar mobilt men är alltid tillgängliga för kund både på destination och hemmaplan.
 • Vi håller tryckt material till ett minimum, och använder oss av FSC certifierat papper.
 • Vi planterar träd i Masai Mara för att neutralisera CO2-utsläpp för de tjänsteresor vi gör men även privat.
 • Vi föreläser om ansvarsfullt resande på skolor, universitet, företag, organisationer och institutioner.
 • Vi engagerar oss i destinationsutveckling av ekocamper och lodger med aktivt arbete på plats för att spetsa ekokonceptet samt Corporate Social Responsibility (CSR) arbetet lokalt.
 • Ecolyx förmedlar kontakter och möjligheter för företag att engagera sig i olika projekt.
 • Vi erbjuder även Give Back Tours för donatorer och andra som har intresse av att uppleva eller bidra till filantropiska projekt.

Hitta ditt nästa resmål

Våra partners

1
1
1